Quanta|NpM    Wilhelmina Druckerweg 7, 4105 EP    Culemborg    t:0345 - 532 187    info@quantanpm.nl
Zoeken

Home > Publicaties

Publicaties

De veldgids 'Iedereen aan boord!'

De veldgids 'Iedereen aan boord!' laat leerkrachten, docenten, (intern) begeleiders en zorgcoördinatoren zien hoe zij samen met de mensen in hun omgeving passend onderwijs kunnen realiseren. De veldgids richt zich op de situaties waarin passend onderwijs niet vanzelf spreekt. > Lees meer

Rebel met een reden

Jos van der Horst schreef een boek voor en over de kritische professionals, de rebellen, muiters en opstandelingen in non-profitorganisaties die zich niet kunnen vinden in de door de financiers, beleidsmakers, bestuurders en managers van “hun organisatie” prachtig geschetste nieuwe en lonkende toekomstperspectieven. Professionals die ‘nee’ zeiden tegen bijvoorbeeld marktwerking, klant- en marktgerichtheid, ondernemerschap, doelmatiger werken, evidence based methodieken, nieuwe spelregels, nieuwe partnerships, zelfsturende teams, integrale samenwerking, decentralisering of juist centralisering, budgetkortingen, wijkteams, of in gang gezette reorganisaties en fusies.  > Lees meer

Iedereen aan boord!

'Iedereen aan boord!' gaat over de groep leerlingen voor wie passend onderwijs niet vanzelf spreekt. Deze groep vormt de lakmoesproef voor passend onderwijs. In veel gevallen staat de menselijke dynamiek in en om klas, school, of samenwerkingsverband in de weg van een oplossing. Jos van der Horst en Bart van Kessel presenteren een concrete aanpak voor alle professionals die werken aan passend onderwijs. > Lees meer

Onze vrijheid zit in een wurggreep

Jos van der Horst stelt de vraag hoe het is gesteld met onze vrijheid en komt tot de verontrustende conclusie dat deze in een steeds strakker wordende wurggreep zit. Onze vrijheid brokkelt in snel tempo af. Van der Horst ziet vier oorzaken, die hij uitvoerig beschrijft. Daarnaast geeft hij aan wat wij kunnen doen om het tij te keren. > Lees meer

Onderneem met zin!

Een handleiding maatschappelijk ondernemen voor overheid en publieke organisaties waarin drie vragen worden beantwoord. Allereerst de vraag wat maatschappelijk ondernemen is. Dan de vraag welke organisaties baat hebben bij ondernemerschap, en welke zeker niet. Tot slot de vraag wat het kenmerkende doen en laten is van maatschappelijk ondernemers. Hoe doe je het? > Lees meer

Het Nederlandse Beroepsonderwijs: valt daar iets aan te doen?

Het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) lokt steevast vele commentaren uit. Vanuit het onderwijsonderzoek en vanuit de onderwijspraktijk wordt in dit boek een antwoord geboden op uiteenlopende vragen. Daarnaast worden onder de loep genomen de verschillende aspecten van de inrichting en de randvoorwaarden die het MBO in staat kunnen stellen zijn taken beter vorm te geven. > Lees meer

Buut! Passend Onderwijs, kom maar op!

Passend Onderwijs houdt het onderwijs in Nederland behoorlijk bezig. Het doel van dit veranderproces is goed onderwijs en goede zorg te realiseren voor alle leerlingen. Dat is voor het leeuwendeel van alle kinderen geen enkel probleem! Maar dat wordt anders zodra een kind niet meer past binnen de hoofdstroom... > Lees meer

Resultaat door verbinden

Resultaat door verbinden gaat over de vraag wat er voor nodig is om in en om de school de communicatie en samenwerking van de grond te krijgen die noodzakelijk is om passend onderwijs te realiseren voor leerlingen met gedragsproblemen. > Lees meer

Van slag door de markt

Marktgericht werken. Vraagsturing. Klantgericht handelen. Maatschappelijk ondernemerschap. Quanta NpM heeft de afgelopen jaren veel non-profitorganisaties begeleid die de omslag naar meer klant- en marktgerichtheid, of ondernemerschap, aan het maken waren. Dit boekje laat met een knipoog zien wat het effect is van dit soort veranderingsprocessen op iedereen die daarmee te maken krijgt. > Lees meer

Marketing voor sociale diensten

Marketing is een relatief nieuw onderwerp voor sociale diensten. In deze handreiking worden sociale diensten op een praktische manier wegwijs gemaakt in marketingland. Dit boek gaat over de belangrijkste marketingprincipes en wat sociale diensten daarmee concreet kunnen in de uitvoeringspraktijk. > Lees meer